Regulamin sklepu

§ 1 – DANE FIRMY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem domeny https://green-liveark.pl składania zamówień, dostawy zamówionych produktów, dokonywania płatności przez Klienta, reklamacji i odstąpienia od umowy.

Dane i adres pocztowy: Green Live Ark Arkadiusz Wica
NIP 5911696032
REGON 360390060
Adres e-mail: kontakt@green-liveark.pl
Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Green Live Ark, 80-387 Gdańsk, ul. Lęborska, nr 22D, lok. 5, woj. POMORSKIE,
Adres do wysłania reklamowanego towaru: Green Live Ark, 80-387 Gdańsk, ul. Lęborska, nr 22D, lok. 5, woj. POMORSKIE,

Aby skutecznie złożyć zamówienie Klient zobowiązany jest do wcześniejszego potwierdzenia zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
⦁ Urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu
⦁ Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript
⦁ Włączona obsługa plików cookies

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Sklepu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@green-liveark.pl

§ 2 – SŁOWNICZEK POJĘĆ

Cena – wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy są podane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i wyśle zakupione produkty

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie konieczny do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie

Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Profil Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące rozliczeń

Regulamin – niniejszy regulamin

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Green Live Ark Arkadiusz Wica, 80-387 Gdańsk, ul. Lęborska, nr 22D, lok. 5, woj. POMORSKIE, działający pod adresem: https://green-liveark.pl, przy użyciu którego Sprzedający sprzedaje produkty za pośrednictwem Internetu

Sprzedawca- Green Live Ark Arkadiusz Wica, 80-387 Gdańsk, ul. Lęborska, nr 22D, lok. 5, woj. POMORSKIE

Towar/Produkt– rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3 – ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Informacje o Towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Informacje o Towarach nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów właściwych.

Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu (Formularz Zamówienia), składa ofertę zakupu określonego Towaru na warunkach wskazanych w jego opisie.

W celu złożenia Zamówienia, Klient powinien:
1. Wybrać Towar, którego kupnem jest zainteresowany, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” lub ikonę koszyka, przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów z osobna.

2. Po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka” (przycisk „Zobacz Koszyk”), a następnie „Przejdź dalej” i zalogować się na swoje Konto Klienta bądź zaakceptować Regulamin Sklepu (w przypadku Klienta dokonującego zakupu jako Gość i następnie:
– wybrać sposób dostarczenia Towaru i formę płatności;
– wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru;
– wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia;
– kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”.
– całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru wraz z kosztami Dostawy) wskazany jest w Koszyku przed kliknięciem przycisku „Przejdź do płatności” przez Klienta.
– po złożeniu Zamówienia, na adres korespondencji elektronicznej Klienta lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji bądź występujących przeszkodach w realizacji.
– oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
– po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza jej warunki, przesyłając je na adres korespondencji elektronicznej Klienta lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta.
– termin realizacji Zamówienia jest podawany indywidualnie przy każdym Towarze poprzez wskazanie ilości dni.

W przypadku braku w Sklepie zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość elektroniczną na wskazany przez Klienta adres korespondencji elektronicznej lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta albo podczas składania Zamówienia. W braku danego dostępności Towaru po złożeniu Zamówienia i zawarciu Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży.

O wszelkich kosztach związanych z Zamówieniem Klient będzie informowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.

§ 4 – CENY PRODUKTÓW I PŁATNOŚCI

Ceny Towarów podawane są w złotych.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
⦁ przelewem na numer konta bankowego:
25 1020 1879 0000 0202 0037 6921
Arkadiusz Wica
PKO Bank Polski S.A.
⦁ płatnością w systemie:
-Przelewy24
⦁ płatnością przy odbiorze

§ 5 – DOSTAWA

Umożliwiamy dostawę poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub za pomocą paczkomatu. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy i wynosi od 1 do 14 dni roboczych.

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru fabrycznie nowego wolnego od wad, a Kupujący do odebrania przesyłki

Kupujący ma obowiązek sprawdzenia zakupionego towaru przy obecności kuriera, bądź niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

W przypadku gdy przesyłka/jej zawartość będzie uszkodzona Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy, w celu spisania protokołu szkody nie później niż w przeciągu 3 dni od otrzymania towaru.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie https://green-liveark.pl

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar: paragon lub fakturę VAT.

§ 6 – REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
⦁ Za pośrednictwem firmy kurierskiej
⦁ Do paczkomatów InPost

§ 7 – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres podany w § 1.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
-w którym przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
-w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Towar powinien być zwrócony na adres: 80-387 Gdańsk, ul. Lęborska, nr 22D, lok. 5, woj. POMORSKIE,

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

§ 8 – REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW 

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji na wadliwy produkt na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji.
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 1.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

§ 9 – DANE OSOBOWE KUPUJĄCEGO

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 10 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na ważne przyczyny. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie https://green-liveark.pl

§ 1 – DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://green-liveark.pl

Sprzedawca – Green Live Ark Arkadiusz Wica, 80-387 Gdańsk, ul. Lęborska, nr 22D, lok. 5, woj. POMORSKIE,

§ 2 – KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: 80-387 Gdańsk, ul. Lęborska, nr 22D, lok. 5, woj. POMORSKIE,
Adres e-mail: kontakt@green-liveark.pl

§ 3 – WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
⦁ aktywne konto e-mail
⦁ urządzenie z dostępem do Internetu
⦁ przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 – REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE

Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.

Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.

Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych lub informacji.

Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.

Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym czasie zrezygnować z Konta. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres kontakt@green-liveark.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 – REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: kontakt@green-liveark.pl
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 – DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 – ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
Ważnymi przyczynami są:
-konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@green-liveark.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Prawa Autorskie Zakaz Kopiowania